Perubahan Iklim


BPI-OBJ.jpg​​
BPI-FUNGSI.jpg

Objektif

  • Mewujudkan kerangka dasar yang menyeluruh bagi memastikan alam sekitar dan perubahan iklim yang sihat, bersih, selamat dan produktif bagi mencapai pembangunan lestari;
  • Bertanggungjawab memastikan kepentingan negara dalam isu-isu alam sekitar dan perubahan iklim serantau dan sejagat dilindungi; dan
  • Memacu pertumbuhan teknologi hijau melalui inovasi dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara serta kesejahteraan rakyat

​​​BPI-PROGRAM.jpg

  • Mesyuarat Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara 2. Hari Alam Sekitar Negara
  • Mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar dan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang Bertanggungjawab Mengenai Alam Sekitar (Mesyuarat MEXCOE)

​​​BPI-HALATUJU.jpg

  • Menerajui pembangunan mampan yang inklusif melalui pencegahan dan kawalan pencemaran, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pertumbuhan teknologi hijau melalui dasar-dasar serta program-program holistik.
  • Memastikan alam sekitar dipelihara, dilindungi dan diurus dengan lestari.​


  • Merancang, membangun dan menyelaras pelaksanaan dasar dan strategi berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim untuk meningkatkan kelestarian alam sekitar;
  • Merancang, merunding dan menyelaras pelaksanaan perjanjian pelbagai hala (Multilateral Environmental Agreements - MEAs) berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim; dan
  • Mempertingkat dan mempromosi pengetahuan alam sekitar dan perubahan iklim dalam kalangan masyarakat.
​​10.png19.png22.png